ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “АЙРИС СОЛЮШЪНС“ ООД

I.                   Определения

 

Чл. 1. (1) За целите на тези Общи условия термините, изброени по-долу, ще имат следното значение, освен ако контекстът не налага друго тълкуване:

 • „Услуги“ означава Услуга по иницииране на плащане, по смисъла на чл. 4, т. 7 и Услуга по предоставяне на информация за сметка, по смисъла на чл. 4, т. 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи. Съответната Услуга се предоставя по искане на Клиента и е свързана с наличието на (разплащателна) сметка на Клиента в банка/платежна институция, която да е привързана към Продукта;

 • „Доставчик“ е „Айрис Солюшънс“ ООД, ЕИК 204997709, лицензиран за предоставяне на платежни услуги съгласно решение на БНБ № 316/17.09.2019г.;

 • "Продукт" са:

  • мобилно приложение „Multibank Digital Wallet”, както и неговатa WEB-версия,

  • платформата IRIS PSD 2 HUB

 чрез които се достъпват Услугите;

 • „Общи условия“ означава настоящите Общи условия на „Айрис Солюшънс“ ООД относно използване на продукт Multibank Digital Wallet и IRIS PSD 2 HUB;

 • „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор при общи условия с Доставчика за ползване на Услуги и което чрез Продукта има възможност да извършва плащания към Търговци или други лица, както и да получава плащания чрез Услугата по иницииране на плащания от други лица;

 • „Търговец“ е лице, осъществяващо стопанска дейност или предоставящо услуги по занятие, което предоставя стоки/услуги, чието заплащане е възможно посредством Продукта. В случай че Търговец извършва плащания чрез Услугата, той действа в качеството си на Клиент;

 • Ползватели“ са Клиентите и Търговците.

 

(2) Освен ако от контекста не произтича друго, думите, използвани в единствено число означават и множественото число на тези думи, а думите, използвани в множествено число, означават същите думи и в единствено число.

 

Чл. 2. (1) Общите условия се прилагат при ползване на Продукта. При ползването на Продукта, всеки Клиент следва да даде съгласие и да спазва Общите условия.

 

(2) Чрез Продукта, Клиентът може да получава информация за негова сметка/сметки (наличности, история на трансакции и др.) или инициира по електронен път платежна операция (плащане), без да влиза в системата на електронно банкиране на банката/платежната институция, обслужваща сметката на Клиента.

II.                   Условия към Клиенти за достъп до функционалностите на Продукта

 

Чл. 3. Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат по отношение на Клиенти, които използват Продукта, за да проверяват информация за своите сметки и да нареждат суми от свои сметки към друго лице.

Чл. 4. (1) Достъп до Услугите и функционалностите на Продукта имат единствено Клиенти, които са:

 1. пълнолетни;

 2. заявили желанието си да използват съответната Услуга;

 3. извършили необходимата инсталация и регистрация за използване на Продукта;

 4. приели изрично настоящите Общи условия;

 5. предоставили информация и данни относно тяхната идентификация и верификация;

 6. предоставили допълнителната необходима информация относно наличните си сметки в банки/платежни институции;

 7. предоставили своето изрично съгласие Доставчикът и неговите подизпълнители да получават информация от съответната банка/платежна институция, необходима за изпълнението на Услугите.

 8. При Услуга по иницииране на плащане платецът има достатъчно средства в наличност в своята банкова/платежна сметка и са изпълнени всички други условия на банката/платежната институция, обслужваща тази сметка.

 

(2) Правилното използване и пълната функционалност на Продукта може да изисква спазването и на други изисквания, посочени от Доставчика.

 

Чл. 5. Достъпът до Услугите се осъществява чрез специално меню в Продукта. Достъпът и правилата за работа с Продукта се уреждат съгласно уговореното в индивидуалния договор и/или в инструкциите на Доставчика за работа с Продукта.

 

Чл. 6. (1) За да бъде осъществен достъп до някоя Услуга, Клиентът следва да въведе данни за електронен достъп до електронното банкиране към банката/платежната институция, обработваща съответната сметка, позволяващи достъп до продуктите за електронно банкиране при съответната банка/платежна институция, обслужваща сметката.

 

(2) За да ползва Услугите, Клиентът следва (еднократно или периодично) да въвежда данни за достъп за съответното електронно банкиране. Тези данни се трансферират по защитен канал до съответната банка/платежна институция, като при никакви обстоятелства Доставчикът няма достъп до тези данни.

 

Чл. 7. За ползване на Услугите, Клиентът следва да даде изрично съгласието си Доставчикът и неговите подизпълнители да го представляват пред съответната банка/платежна институция, както и да получават от нея информация за сметката, която да предоставят обратно на Клиента.

 

Чл. 8. Клиентът дава съгласие Доставчикът и неговите подизпълнители да обединяват предоставената от него информация, заедно с информация на други Клиенти по начин, който не позволява идентификацията на Клиента или на друго конкретно лице (анонимизиране на данните), както и да използват така обединената информация за срока на предоставяне на Услугите и след тяхното прекратяване, за всякакви цели, включително, но не само, за статистически цели, извършване на анализи, оценка на производителността, разрешаване на технически проблеми и подобряване на Услугите и работата с Продукта.

 

Чл. 9. (1) При ползване на Услугата по иницииране на плащане, чрез Продукта се генерира платежно нареждане, съгласно представените от Клиента и изискуеми от неговата банка/платежна институция данни, както следва:

 • данни за Клиента и неговата сметка (в случай че Клиентът е въвел данни за повече от една сметка Клиентът може да избере дали плащането да е от сметката по подразбиране или друга такава)

 • сума, указана и потвърдена от Клиента;

 • данни за получателя;

 • основание за плащането.

 

(2) Информация за платежното нареждане се генерира автоматично или се въвежда от Клиента чрез Продукта.

 

(3) Инициирането на плащането се извършва през Продукта след потвърждение на данните по ал. 1. След като Клиентът е потвърдил данните, не се допуска тяхната промяна, като данните от генерираното платежно нареждане се предоставят на съответната банка/платежна институция за изпълнение.

 

(4) За всяко изпълнено плащане чрез Продукта, Доставчикът следва да информира по електронен път платеца и получателя. Заедно с това уведомление, Доставчикът може да предостави допълнителни данни чрез Продукта, чрез които получателят да разпознае Клиента – платец, както и основанието на платежната операция.

 

(5) В случай че банката/платежната институция, обслужваща сметката информира Доставчика за неуспешен превод, Доставчикът следва да информира незабавно Клиента.

 

Чл. 10. При предоставянето на Услугите, Доставчикът не придобива владение и не задържа средства на Клиента.

III.                   Условия към Търговци за достъп до функционалностите на Продукта

 

Чл. 11. Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат по отношение на Търговци и са в допълнение към основните изисквания по Раздел II.

 

Чл. 12. (1) Плащане чрез Услугата по иницииране на плащане към Търговеца се извършва при изпълнение на следните условия:

 1. Търговецът е сключил договор с Доставчика;

 2. Търговецът е извършил регистрация и е бил одобрен от Доставчика;

 3. Търговецът е предоставил данни за идентифициране на действителния собственик и друга информация, изискана от Доставчика;

 4. Търговецът е инсталирал предоставен и/или посочен от Доставчика софтуер (plug-in, software application или др.) и е извършена интеграция със системите на Търговеца, в случай че Доставчикът е счел това за необходимо;

 5. Извършено е изявление за иницииране на плащане. Иницииране става:

  1. От сметка на Клиента (по негово искане); или

  2. От сметка на Клиента по искане на Търговеца, при положение че Клиентът е дал изрично предварително съгласие Търговецът да може да инициира плащания от поне една от сметките на Клиента. Плащането следва да бъде потвърдено от Клиента;

  3. От сметка Търговеца (по негово искане), при положение че инициира плащания от своя сметка.

 6. Платецът има достатъчно средства в наличност в своята банкова/платежна сметка и са изпълнени всички други условия на банката/платежната институция, обслужваща тази сметка.

 

(2) Освен ако друго не е посочено в генерираното платежно нареждане, инициираните плащания се изпълняват незабавно (съгласно условията на съответната банка/платежна институция, обслужваща сметката на платеца). Плащанията, наредени от Клиенти към Търговеца, се изпълняват по изрично предварително посочена сметка на Търговеца. Доставчикът може да ограничи броя на сметки на Търговеца, по които да се получават средства, наредени чрез Продукта.

IV.                   Предоставяне на Услуги

 

Чл. 13. За предоставяне на Услуга по информация за сметка, Ползвателят следва да въведе данните си за достъп до електронно банкиране и да посочи сметката/сметките, обработвани от съответната банка/платежна институция.

 

Чл. 14. (1) Плащане чрез Услугата по иницииране на плащане е свързано с извършване на платежни операции от посочена сметка. Самата операция по прехвърляне на средства (трансакция) се осъществява от банката/платежната институция, обслужваща сметката на платеца и Доставчикът не носи отговорност за нея, включително и за дължимите такси към съответната банка/платежна институция.

 

(2) За изпълнение на Услугата по иницииране на плащане, платец следва да инициира плащането или надлежно да оправомощи съответния Ползвател – получател с право да инициира подобно плащане. При всички положения, платежната операция следва да се потвърди от платеца.

 

Чл. 15. За изпълнение на самата Услуга са приложими сроковете, действащи по отношение на съответната банка/платежна институция, обслужваща платежната сметка. Услугата по иницииране на плащане се предоставя в срок, съгласно използваната клиринг система.

 

Чл. 16. (1) При изпълнение на дадено плащане, Доставчикът следва да информира по електронен път незабавно Ползвателите – наредител и получател. Чрез Продукта, Ползвателят може да проверява информацията за предоставените му Услуги.

 

(2) В случай че Доставчикът не изпрати своевременно потвърждение за наредената Услуга, счита се, че тя е отказана поради причини, зависещи от банката/платежната институция, обработващата съответната платежна сметка.

V.                   Отговорност

 

Чл. 17. (1) Ползвателят отговаря за съхранението и използването на своите данни за автентикация. Всяка заявена Услуга, потвърдена след въвеждане данните за автентикация (кодове, пароли и др.) се счита за заявена от оправомощения ползвател на профила.

 

(2) Чрез използване на Услугата за иницииране на плащане, Ползвателят приема, че информация за него се събира и предоставя на неговата банка/платежна институция, обслужваща сметката на платеца и получателя. Данните за автентикация и за достъп до (електронно) банкиране на Ползвателя се предоставят в криптиран вид на съответната банка/платежна институция, като те не се събират и обработват от Доставчика.

 

(3) Доставчикът не отговаря за действията на банката/платежната институция по изпълнение на наредената от Ползвателя платежна операция, нито за свързаните с това такси и комисиони, начислени от съответната банка/платежна институция, обслужваща сметката.

 

Чл. 18. Предоставените от Ползвателя идентификатори за достъп до електронно банкиране се използват единствено за потвърждение на заявена Услуга, като това ще бъде извършвано само при надлежно предоставено искане и/или съгласие от страна на Ползвателя. Доставчикът и неговите подизпълнители нямат достъп до информацията за идентификация на Ползвателя пред съответната банка/платежна институция, обработваща сметките му и не могат да оперират с тази сметка.

 

Чл. 19. В случай на установени от Доставчика злоупотреби и престъпления, неразрешени плащания, в предвидените от закона случаи, при уважена рекламация или правомерен отказ на Клиента, получилият плащането Ползвател следва да възстанови получената сума.

 

Чл. 20. (1) При Услуга по предоставяне на информация за сметка, Доставчикът не отговаря за съдържанието на информацията, получена от съответната банка/платежна институция.

 

(2) При Услуга по иницииране на плащане, Клиентът отговаря дали въведените от него данни и сума са точни и верни. Доставчикът отговаря за това генерираното платежно нареждане (искане за изпълнение на трансакция) да бъде надлежно предоставено на съответната банка/платежна институция, като изпълнението на платежната трансакция зависи от последната.

 

(3)Доставчикът не отговаря за качеството и доставката на закупените и/или предоставени стоки/услуги от Търговците.

VI. Срокове и условия за изпълнение на Услугите

Чл. 21. (1) Доставчикът изпълнява заявената чрез Продукта Услуга по предоставяне на информация за сметка, като предоставя информацията при получаването й от съответната банка/платежна институция.

(2) Доставчикът изпълнява заявената Услугата по иницииране на плащане, като спазва сроковете за изпълнение, крайните часове за приемане на нареждане, определени от доставчиците на услуги по обслужване на сметки.

(3) Когато иницииране на плащане (платежно нареждане) е получено в неработен ден, същото се смята за получено на следващия работен ден.

(4) Когато иницииране на плащане е получено в събота, същото се смята за получено на следващия работен ден.

(5) Работният ден на Multibank Digital Wallet/ IRIS PSD 2 HUB  е 24 часа. Работната дата се сменя в 8.00 часа българско време, в началото на всеки работен ден.

(6) Платежни нареждания, инициирани с дата на изпълнение – в неработен ден или след изтичане на работното време, се приемат за изпълнение, но се обработват на следваща работна дата.

(7) Инициираното плащане се подава еднократно за обработка към банката/доставчика на услугата по обслужване на сметка.

(8) Ползвателят не може да отменя наредено от него платежно нареждане, след като е потвърдил неговото изпълнение на Доставчика.

VII.                   Такси

 

Чл. 22. За ползването на Продукта и предоставяне на Услугите, Доставчикът начислява такси на ползвателите, съгласно уговореното в индивидуалните им договори или в Тарифата на Доставчика. Ползвателят може да дължи такса на съответната банка/платежна институция за изпълнението на платежната операция от съответната сметка. В случай че Доставчикът получи информация за дължимата такса от Ползвателя към банката/платежната институция, обслужваща сметката, тази информация ще бъде своевременно предоставена на Ползвателя.

 

Чл. 23. (1) В случай че Клиентът, чрез Продукта, ползва допълнителни услуги, той може да дължи такси, съгласно Тарифата на Доставчика.

 

(2) Доставчикът може да предвиди в индивидуалните договори или Тарифата си, че се дължи допълнителна такса, в случай че дадена Услуга е заявена многократно в рамките на един и същ ден или за кратък период от време.

​​

VIII. Прекратяване и промяна на достъпа и функционалностите на Продукта

Чл. 24. Доколкото не е предвидено друго в индивидуалния му договор, Ползвателят може по всяко време да прекрати ползването на Продукта, да изключи сметките си в определена банка/платежна институция от обхвата на Продукта.

 

Чл. 25. Доставчикът ще положи усилия, но не поема ангажимент, за непрекъснато предоставяне на Услугите чрез Продукта, като си запазва правото да прекрати достъпа на Ползвателя без предварително предизвестие. Доставчикът има право да внася промени във функционалностите на Продукта, включително да ги ограничава, да изключва достъпа до тях, без предварително предизвестие. Доставчикът ще положи всички разумни усилия да уведоми предварително Клиентите за планирани промени във функционалностите или прекратяване на достъпа до Продукта и Услугите.

​​

IX. Разни

 

Чл. 26. (1) Ако Ползвател забележи неизправност при ползване на Продукта, както и  ако желае да направи рекламация, свързана с предоставянето на някоя Услуга, той може да се свърже с Доставчика, като използва посочените по-долу данни за кореспонденция:

„Айрис Солюшънс“ ООД

ЕИК 204997709

Адрес: гр. София,  бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех парк, сграда Инкубатор, ет.1

Електронен адрес: bdo@irisbgsf.com

 

(2) Доставчикът ще разгледа искането и ще уведоми Ползвателя електронно за своето решение в 7-дневен срок. В случай че срокът не може да бъде спазен и/или се налага допълнителна информация, Доставчикът ще уведоми електронно за това Ползвателя.

 

Чл. 27. В случай че Ползвателят достъпва Услуги чрез други канали за комуникация (извън Продукта) както за ползване на допълнителни функционалности на Продукта, възможно е да се прилагат и допълнителни общи условия в отношенията между Доставчика и Ползвателя.

 

Чл. 28. (1) Доставчикът има право да променя настоящите Общи условия, за това предварително изпраща чрез Продукта уведомление до Ползвателя. Известие за промяната на Общите условия се поставя и на интернет страницата на Доставчика.

 

(2) Промените в Общите условия имат действия спрямо съответния Ползвател само ако последният ги приеме. В случай че Ползвателят не приеме съответни изменения на Общите условия, Доставчикът може частично или изцяло да ограничи ползването на Продукта.

 

Чл. 29. В случай че разпоредба на настоящите Общи условия бъде обявена от съда или друга сходна институция за недействителна, незаконна или неприложима, независимо от това, всички други разпоредби на Общите условия запазват напълно силата и действието си.

 

Чл. 30. За неуредените с настоящите Общи условия случаи се прилага действащото право на Република България.

 

Настоящите Общи условия са приети и са влезли в сила на 20.01.2020 г.

Последно изменение: 11.09.2020 г.